Politica de confidențialitate

1. INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru Asociația Eurocomunicare, confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prezintă o importanță deosebită. În acest scop am elaborat prezentul angajament de respectare a confidențialitătii datelor dumneavoastră prin care vă explicăm ce categorii de date cu caracter personal colectează website-ul www.eurocomunicare.ro, precum și modul în care sunt utilizate respectivele date și scopul în care acestea sunt prelucrate.

Prezenta Politică se raportează numai la datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm prin intermediul website-ului www.eurocomunicare.ro.

Dorim să vă asigurăm că la nivelul echipei noastre au fost luate toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, acestea fiind prelucrate numai de personalul instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens.

Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în momentul în care navigați pe www.eurocomunicare.ro este Asociația Eurocomunicare, cu sediul în București, str. Dej, nr. 65, ap. 1, sector 1, e-mail: office@eurocomunicare.ro.

Pentru orice întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți transmite o solicitare la adresa noastră de corespondență electronică office@eurocomunicare.ro sau la adresa poștală: București, str. Dej, nr. 65, ap. 1, sector 1, cu titlul “Protecția datelor personale” sau “GDPR”.

2. DEFINIȚII

 • Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, reședință/ domiciliu.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se întelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

În sensul acestei politici, prelucrarile de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării dumneavoastră pe website-ul www.eurocomunicare.ro sau completării formularelor disponibile pe site.

 • Operator” înseamnă persoana care, singură sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Persoana vizată” reprezintă persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării. În sensul prezentei Politici, persoana vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului eurocomunicare.ro.
 • Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Partea terță” înseamnă persoana fizica sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana care prelucreaza datele cu caracter personal în numele operatorului.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Navigarea pe website-ul www.eurocomunicare.ro implică prelucrarea a două categorii de date cu caracter personal, și anume:

 1. date personale pe care le dezvaluiți Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului/emailului de contact), acestea fiind colectate în mod individual;
 2. date pe care dumneavoastră le furnizați în mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.

Operatorul colectează, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, următoarele date cu caracter personal: nume și prenume (pentru identificare), număr de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare) și orice alte categorii de date cu caracter personal pe care utilizatorul le poate pune la dispoziție prin intermediul formularului/e-mailului de contact.

În ceea ce priveste website-ul, categoriile de date prelucrate prin intermediul acestuia sunt limitate la cele enumerate mai sus.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care vă aparțin, și anume adresa IP sau date care sunt în legătura cu cautările efectuate pe website-ul nostru. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în Politica de Confidențialite, completată cu Politica de Cookies.

În anumite situații strict reglementate de lege, Operatorul își rezervă dreptul de a vă solicita informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

4. SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Eurocomunicare prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului general privind protecţia datelor, astfel:

 1. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016);
 2. prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în cazul transmiterii de comunicări de marketing;
 3. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul website-ului eurocomunicare.ro și pentru acțiunile care implică interacțiunea cu platforma online.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către echipa noastră în scopul:

 1. îmbunătățirii website-ului și a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determinării utilității/popularității conținutului web prezentat pe website;
 3. trimiterii de notificări tehnice, de asistență sau administrative;
 4. soluționării sesizărilor primite din partea utilizatorilor;
 5. facilitării comunicării cu utilizatorii website-ului;
 6. comunicării informațiilor de interes pentru utilizatorii website-ului;
 7. protejării drepturilor Asociației Eurocomunicare.

În anumite situații vom putea efectua înregistrări anonime pe baza informațiilor pe care le furnizați, prin excluderea datelor de natura a conduce la identificarea dumneavoastră. Înregistrarile anonime au drept scop analiza solicitărilor, care va genera o îmbunătățire a serviciilor noastre și a navigării pe website.

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului www.eurocomunicare.ro  sunt reținute pe o perioadă de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor, astfel încât să nu se depășeascp perioada necesară prelucrării lor și, în niciun caz, mai mult de 3 ani de la momentul colectării acestora. 

6. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Ne obligăm ca datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu fie făcute publice, vândute, închiriate, prelucrate neautorizat sau transferate vreunui terț neimplicat în indeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/ă de către autoritățile abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Este posibil ca datele dumneavoastră să fie dezvăluite către terți care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, precum furnizorii care prestează servicii de mentenanță website etc.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politica de confidențialitate, este posibil să transmitem informații terților cărora consimțiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

7. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

Website-ul www.eurocomunicare.ro poate conține link-uri către site-uri terțe ce pot colecta, la rândul lor, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. În cazul conectării la un site web terț, politica de confidențialitate a website-ului www.eurocomunicare.ro nu va fi aplicabilă și în cazul navigării dumneavoastră pe acele site-uri.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 Orice persoană fizică care navighează pe website-ul nostru, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în raport cu Asociația Eurocomunicare, ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la rectificare se referă la dreptul persoanei vizate de a obține de la operator corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@eurocomunicare.ro.
 • Dreptul la ștergerea datelor înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului ștergerea datele cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în situația în care se aplică unul din urmatoarele cazuri:

a)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b)prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d)persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are ca temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc atunci când prelucrarea este efectuată pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus precum și pentru informații suplimentare persoana vizată se poate adresa prin transmiterea unei cereri prin e-mail la : office@eurocomunicare.ro sau prin transmiterea unei solicitări la adresa: București, str. Dej, nr. 65, ap. 1, sector 1.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro) și dreptul de a se adresa justiției.

9. DISPOZIȚII FINALE

Daca vom aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, respectivele modificări vor fi publicate pentru informarea persoanelor vizate cu privire la datele pe care le colectăm și modul în care acestea sunt utilizate.

Prevederile Politicii de Confidențialitate se completează cu dispozițiile Politicii de Cookies, prezentă pe website-ul www.sipoca754.eurocomunicare.ro